VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie podvojného účtovníctva majú povinnosť podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri SR. V sústave podvojného účtovníctva je rovnako dovolené účtovať všetkým podnikateľom, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Pre fyzické osoby je príznačné vedenie jednoduchého účtovníctva.

Vedenie podvojného účtovníctva s nami

Vedenie podvojného účtovníctva pripadá pre všetkých podnikateľov, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri Slovenskej republiky a rozhodli sa účtovať v podvojnej účtovnej sústave na základe dobrovoľného rozhodnutia. Všetky obchodné spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti, verejné ochotné spoločnosti a družstvá majú povinnosť účtovania v podvojnej sústave účtovníctva. Fyzické osoby môžu obdržať nariadenie alebo špeciálny osobitý predpis, na základe ktorého majú povinnosť vedenia podvojného účtovníctva alebo tak môžu urobiť na základe dobrovoľného rozhodnutia.

Pri vedení podvojného účtovníctva pre vás zabezpečíme i účtovné a daňové poradenstvo v podvojnom účtovníctve a postaráme sa o vaše zastúpenie pred orgánmi finančnej správy, sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vystavíme faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príkazy na úhradu či iné. Postaráme sa i o personálnu agendumzdovú agendu a spracovanie daňového priznania, kontroly výkazov k DPH, súhrnných výkazov k DPH či koncepciu účtovnej evidencie aj novovzniknutej spoločnosti. Samozrejmosťou je i spracovanie ročného zúčtovania dane pre vašich zamestnancov a mnohé ďalšie úkony spojené s účtovníctvom a vedením podvojného účtovníctva. S nami máte istotu vedenia podvojného účtovníctva na profesionálnej úrovni.

Keď ide o spravovanie a vedenie účtovníctva, náš účtovný dom BEST WAY GROUP vám ponúka účtovné služby s individuálnym prispôsobením potrebám vášho podnikania. Cenník účtovných služieb rovnako prispôsobíme rozsahu poskytovaných služieb. Samozrejme, môžete sa spoľahnúť, že u nás nájdete profesionálne účtovné služby za výhodné ceny. Pokiaľ teda hľadáte účtovné firmy v Košiciach alebo v rámci SR – u nás ste na tej správnej adrese.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?
KONTAKTUJTE NÁS

Váš partner v oblasti ekonomiky,
účtovníctva a daní

Otázky a odpovede:

Čo je podvojné účtovníctvo a prečo je dôležité pre moju firmu?

Podvojné účtovníctvo je metóda vedenia účtovníctva, ktorá zaznamenáva každú finančnú transakciu dvakrát: raz na strane aktív a raz na strane pasív účtov. Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v ORSR – Obchodnom registri Slovenskej republiky. Vedenie podvojného účtovníctva je dôležité pre vašu firmu, pretože umožňuje presné sledovanie finančných tokov, kontrolovanie ziskovosti a splnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa účtovníctva.

Späť

Aké sú základné princípy podvojného účtovníctva?

Základné princípy podvojného účtovníctva zahŕňajú princípy zostávajúcej rovnováhy (aktíva = pasíva + vlastný kapitál), jednotnosti merných jednotiek a historických nákladov, princíp využiteľných hodnôt, princíp dvojitého záznamu a princíp obdobia platby. Presné fungovanie tohto princípu vám priblíži naša účtovná kancelária BEST WAY GROUP.

Späť

Ktoré dokumenty a záznamy sú potrebné pre vedenie podvojného účtovníctva?

Pre vedenie podvojného účtovníctva sú potrebné rôzne dokumenty a záznamy, vrátane faktúr, pokladničných dokladov, bankových výpisov, výdavkových dokladov, objednávkových listov, záznamov o mzde a záznamoch o dlhoch a pohľadávkach.

Späť

Aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami vo vedení podvojného účtovníctva?

Aktíva sú hodnoty alebo majetok, ktorými firma disponuje, ako sú peniaze, úspory, pohľadávky od zákazníkov a nemateriálne aktíva. Pasíva sú finančné záväzky a dlhy, ktoré firma musí splatiť. Sú to napríklad úvery, záväzky voči dodávateľom a záväzky voči zamestnancom. Rozdiel medzi aktívami a pasívami je dôležitý pre zostávajúcu rovnováhu v podvojnom účtovníctve.

Späť

Ako sa vytvárajú a udržiavajú účtovné zápisy v podvojnom účtovníctve?

Účtovné zápisy sa vytvárajú zaznamenaním finančných transakcií do účtov a kníh podvojného účtovníctva. Každá transakcia má debetný a kreditný záznam, ktorý zaznamenáva zmenu aktív a pasív v účtových knihách. Udržiavanie týchto záznamov vyžaduje presnosť, starostlivosť a systematický prístup.

Späť

Ako môže účtovná firma pomôcť pri vedení podvojného účtovníctva?

Podvojné účtovníctvo je dôležitou metódou vedenia účtovníctva pre firmy, ktorá zaznamenávajú finančné transakcie dvakrát, čo umožňuje presný prehľad o finančných tokoch. Účtovná firma alebo účtovná kancelária môže pomôcť s vedením podvojného účtovníctva poskytovaním odbornosti, starostlivosti a presnosti. Pomáha organizovať dokumenty, riešiť daňové povinnosti a zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov.
 
Náš účtovný dom BEST WAY GROUP vám ponúka komplexné služby v oblasti vedenia a spracovania účtovníctva v Košiciach aj v rámci celej SR. Zabezpečíme prehľadné, diskrétne vedenie vášho podvojného účtovníctva v súlade so zákonnými predpismi.

Späť